banner

Licenční ujednání


Smlouva pro uživatele produktů a služeb Nextis s.r.o.

Instalací softwaru společnosti Nextis s.r.o. nebo použitím služeb poskytovaných společností Nextis s.r.o. potvrzujete, že jste četli podmínky této smlouvy, že s nimi souhlasíte a že přijímáte pro sebe jako závazné ty podmínky, které se týkají produktů a služeb společnosti Nextis s.r.o., jejích zcela anebo zčásti vlastněných poboček či zástupců (dále jen NEXTIS ). Proto je doporučeno, pečlivě si celou tuto smlouvu přečíst.

LICENCE K POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEXTIS 

Tato stanovení se týkají veškerého softwaru nabízeného společností NEXTIS , pokud není specificky dohodnuto jinak, a to nezávisle na tom, zda je takový software poskytován proti úplatě, nebo zdarma.
1. Registrace
Základním pravidlem je, abyste svou licenci aktivovali, musíte ji zaregistrovat u společnosti NEXTIS . Taková registrace se nejčastěji provede během instalace software na formuláři zobrazeném v určeném okně. Tento formulář je možné odeslat společnosti NEXTIS  elektronicky. Uvedenou registraci musíte provést, aby se zajistilo, že jste daný software i s doplňky obdrželi, jak jste k tomu oprávněni podle vaší licence. Licenci je možné zaregistrovat pouze jednou.
2. Právo k používání a omezení
Za předpokladu, že jste zaplatili dohodnutý licenční poplatek a souhlasíte s ustanoveními uvedenými dále, je vám poskytnuto osobní, nevýhradní a limitované právo využívat daný software. Vaše právo využívat tento software je podmíněno následujícími vyjasněními a omezeními:
2.1 Omezené právo instalace a použití
1.Jedna licence k softwaru vás opravňuje k instalaci a používání daného softwaru pouze na jednom počítači, pracovní stanici, terminálu, přenosném zařízení typu handheld PC nebo na jiném digitálním elektronickém přístroji na ukládání dat a/nebo komunikaci, které máte právo používat (dále jen počítač), ledaže by bylo písemně dohodnuto jinak mezi vámi a společností NEXTIS , nebo výslovně uvedeno v oficiálních marketingových materiálech společnosti NEXTIS  nebo v uživatelské dokumentaci pro relevantní software NEXTIS .
2.Je-li dán k dispozici software NEXTIS  pro počítač, na kterém není software NEXTIS  nainstalovaný, například v případě klientů ASP/Terminal Server/Web nebo další vzdálená spojení, jedna licence bude platná pro jednoho individuálního uživatele v rámci vaší právnické osoby nebo v  rámci jiné právnické osoby, vůči níž jste oprávnění předat takovou licenci ve formě písemné a výslovné smlouvy se společností NEXTIS .
Písemná smlouva může být provedena prostřednictvím elektronické komunikace (podle této smlouvy e-mailem).
2.2 Výroba kopií, dekompilace atd.
1.Nad rámec nezbytný pro legální užívání daného softwaru a příslušné dokumentace nemáte právo produkovat jakékoliv kopie ať už softwaru, nebo uživatelské dokumentace, ani pomocných materiálů, ať už elektronických, nebo papírových.
2.Máte oprávnění vyrábět pouze záložní kopie softwaru v rozsahu nezbytném pro jeho používání a v souladu s platným právem.
3.Nemáte právo nad rámec platných zákonů dekompilovat softwarový kód (provádět na něm zpětný překlad) s cílem získání technik aplikovaných společností NEXTIS .
4.Nemáte právo doplňovat ani upravovat software a/nebo získávat z něj cokoliv odvozeného (například odebírat obsažené šablony, jako je logo společnosti NEXTIS ).
2.3 Vztah ke třetím stranám
Nemáte právo jakýmkoliv způsobem převádět, pronajímat, půjčovat nebo jinak nabízet právo k používání daného softwaru, jeho licenčního čísla a/nebo doprovodné dokumentace bez výslovného předchozího písemného souhlasu společnosti NEXTIS . Předchozí písemný souhlas může být udělen prostřednictvím elektronické komunikace (podle této smlouvy e-mailem).
3. Automatická aktualizace softwaru
Bez ohledu na to, zda máte platnou Smlouvu o službách společnosti NEXTIS , společnost NEXTIS  bude oprávněna, ale nikoliv povinna automaticky aktualizovat váš software NEXTIS  prostřednictvím internetu. Taková aktualizace může být provedena, aniž byste byli dále upozorněni.
4. Kvalita a vhodnost softwaru apod.
Potvrzujete a souhlasíte s tím, že žádný software není bez vad. Společnost NEXTIS  se snaží napravovat všeobecné chyby a závady prostřednictvím uživatelské podpory a aktualizací softwaru, jak je uvedeno ve Smlouvě o službách společnosti NEXTIS .
Potvrzujete a souhlasíte s tím, že software je všeobecného charakteru a že v důsledku toho nemusí být nezbytně vhodný pro všechny vaše specifické účely.
Zejména je nutné uvést, že software NEXTIS , který podporuje software třetích stran (například zálohování poštovních a/nebo databázových serverů apod.), je závislý na prvcích třetích stran, které jsou mimo kontrolu společnosti NEXTIS . Změny v takových prvcích třetích stran mohou vyžadovat aktualizace softwaru NEXTIS .
5. Povinné uzavření Smlouvy o službách společnosti NEXTIS  - licence omezeného trvání
Vaše právo používat software a doprovodnou dokumentaci může být podmíněno tím, že máte se společností NEXTIS  uzavřenou platnou Smlouvu o službách společnosti NEXTIS , a trvání takového práva může být omezeno podle podmínek dané smlouvy o službách. Popis produktu dostupný na adrese www.nextis.cz specifikuje, které softwarové licence podléhají požadavku povinné Smlouvy o službách společnosti NEXTIS .
6. Licenční poplatek a Smlouva o službách společnosti NEXTIS 
Licenční poplatek pro relevantní software, a také roční poplatek týkající se s ním spojené Smlouvy o službách společnosti NEXTIS , jsou specifikovány v popisu produktu na adrese www.nextis.cz. Doba, po kterou je jakýkoliv licenční poplatek a roční poplatek platný, může být stanoven na adrese www.nextis.cz.

SMLOUVA O SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI NEXTIS

Smlouva o službách společnosti NEXTIS  zahrnuje služby popsané níže, pokud není dohodnuto jinak. Nainstalujete-li software NEXTIS , vzhledem ke kterému je Smlouva o službách společnosti NEXTIS  povinná, nebo jiný softwaru NEXTIS , vzhledem ke kterému je Smlouva o službách společnosti NEXTIS  uzavírána dobrovolně, předpokládá se, že jste přijali ustanovení uvedená níže.
1. Uživatelská podpora
Smlouva o službách společnosti NEXTIS  nabízí uživatelskou podporu během otevíracích hodin Střediska podpory společnosti NEXTIS  v rozsahu popsaném na adrese www.nextis.cz. Uživatelská podpora se poskytuje vůči nejnovější oficiální verzi softwaru NEXTIS  kdykoliv a takovým způsobem, který společnost NEXTIS  považuje v daném okamžiku za vhodný.
Uživatelská podpora nezahrnuje: (i) Přizpůsobování jinému softwaru, ať už dodávanému společností NEXTIS  nebo třetí stranou; (ii) ladění/nápravu závad způsobených hardwarem nebo jiným softwarem, než na který se vztahuje vaše licenční smlouva; (iii) asistenci při vytváření nových hesel, (iv) ladění datových souborů nebo softwaru například po přerušení služby, (v) konverzi dat, (vi) asistenci v případě problémů způsobených beta verzemi softwaru NEXTIS , (vii) asistenci při problémech způsobených softwarem třetích stran, (viii) průvodce používáním softwaru, ať už dodávaným společností NEXTIS  nebo třetí stranou (funkčnost a způsob obsluhy, ačkoliv technická asistence přes telefon nebo e-mail ohledně instalace nebo aktualizací je zahrnuta).
2. Aktualizace softwaru
Získáváte přístup ke všem oficiálním verzím a aktualizacím softwaru, které spadají do rozsahu Smlouvy o službách společnosti NEXTIS . Aktualizace jsou zpřístupňovány v takové době a takovým způsobem, jak v daném okamžiku rozhodne společnost NEXTIS . Informace o aktualizacích softwaru najdete na adrese www.nextis
3. Informace
Jako součást služeb nabízených v rámci Smlouvy o službách společnosti NEXTIS  obdržíte elektronickou formou informace, které se týkají nových verzí nebo aktualizací, jiného relevantního softwaru, uživatelských rad a ostatních novinek, a to v takovém rozsahu, jak v daném okamžiku rozhodne společnost NEXTIS . Můžete si zvolit nepřijímat informace, které se nepovažují za nezbytnou součást vašeho probíhajícího zákaznického vztahu (viz klauzule 2 obecných ustanovení níže).
4. Poplatek za služby, platební podmínky, doplňkové služby apod.
Budete dostávat faktury za Smlouvu o službách společnosti NEXTIS  předem při uzavření nové smlouvy a při vypršení termínu pro skončení platnosti smlouvy bez příčiny během aktuální doby platnosti smlouvy, pokud se týče nového následného termínu smlouvy (viz klauzule 6 níže - skončení platnosti a přerušení). Jakákoliv služba spadající mimo rozsah Smlouvy o službách společnosti NEXTIS  bude fakturována samostatně na základě aktuálních cen společnosti NEXTIS  pro takovou službu v daném okamžiku.
Platební podmínky jsou stanoveny v klauzuli 3 obecných ustanovení níže.
5. Trvání a obnova Smlouvy o službách společnosti NEXTIS 
Je na vaší odpovědnosti vést v patrnosti, na jakou dobu platnosti je vaše Smlouva o službách společnosti NEXTIS  obnovena. Smlouva o službách společnosti NEXTIS  zůstává v platnosti, dokud není ukončena z nějaké příčiny nebo bez příčiny, jak je popsáno níže a v obecných ustanoveních.
6. Skončení platnosti a přerušení
KAŽDÁ ZE SMLUVNÍCH STRAN MÁ PRÁVO UKONČIT SMLOUVU O SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI NEXTIS  BEZ PŘÍČINY ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TOTO OZNÁMÍ PÍSEMNĚ TŘI MĚSÍCE PŘED DATEM UKONČENÍ AKTUÁLNÍHO OBDOBÍ PLATNOSTI UVEDENÉ SMLOUVY. Písemné oznámení může být provedeno prostřednictvím elektronické komunikace (podle této smlouvy e-mailem). Je-li vaše Smlouva o službách společnosti NEXTIS  obnovována s platností od 1. ledna (viz klauzule 5), oznámení o ukončení smlouvy musí být přijato společností NEXTIS  do 1. října předchozího roku. Nemáte nárok na refundaci poplatku za služby, i když je oznámení o ukončení podáno před 1. říjnem. Pokud oznámení o ukončení smlouvy nebude společností NEXTIS  obdrženo před zahájením tříměsíční lhůty zde uvedené, Smlouva o službách společnosti NEXTIS  zůstane v platnosti pro následující období platnosti.
V případě přerušení Smlouvy o službách společnosti NEXTIS , a to nezávisle na důvodech, bude současně přerušeno i vaše oprávnění používat software, pro který je Smlouva o službách společnosti NEXTIS  povinná. Společnost NEXTIS  může v takovém případě převést vaše právo používání na funkce, které jsou zahrnuty v bezplatných verzích softwaru NEXTIS .  Společnost NEXTIS  si vyhrazuje právo požádat vás, abyste z počítače odstranili vše, co jste obdrželi od společnosti NEXTIS , a abyste vrátili společnosti NEXTIS  všechny fyzické materiály, které jste od ní dostali (tím se zde mají na mysli média se softwarem a uživatelská dokumentace).

SMLUVNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

Podmínky uvedené níže se týkají elektronických služeb od společnosti NEXTIS , pokud není konkrétně dohodnuto jinak. Jestliže využíváte elektronických služeb od společnosti NEXTIS , předpokládá se, že jste přijali ustanovení uvedená níže.
1. Všeobecná ustanovení týkající se elektronických služeb společnosti NEXTIS 
Prostřednictvím elektronických služeb společnosti NEXTIS  můžete získat přístup ke službám ukládání dat. Elektronické služby mohou také zahrnovat přístup k databázím znalostí on-line a k dalším formám informací. Viz popis produktu, který je k dispozici na adrese www.nextis.cz . pokud jde o to, které elektronické služby jsou nabízeny v daném okamžiku.
2. Kvalita a dostupnost
Společnost NEXTIS  nabízí elektronické služby jako všeobecnou službu svým zákazníkům a nepřijímá žádnou odpovědnost za zajištění toho, že tyto elektronické služby splní jakékoliv specifické potřeby nebo požadavky z vaší strany nebo ze strany vašich uživatelů.
Poskytování elektronických služeb je závislé na mnoha třetích stranách, včetně poskytovatelů internetových služeb (ISP) a poskytovatelů komunikačních služeb, a proto společnost NEXTIS  nemůže zaručit, že tyto elektronické služby budou dostupné v libovolném okamžiku ani že budou fungovat bez přerušení a podle očekávání. Společnost NEXTIS  podnikne přiměřené kroky k zajištění dostupnosti prvků elektronických služeb, nad kterými má společnost NEXTIS  přímou kontrolu a které nejsou poskytovány třetími stranami nebo nejsou na ně odkázané. Společnost NEXTIS  nemůže kontrolovat, a proto nemůže přijmout odpovědnost za zajištění, že elektronické služby jsou prosté virů a/nebo škodlivých komponent.
Společnost NEXTIS  si vyhrazuje právo uskutečnit nezbytné změny v elektronických službách s cílem splnění platných zákonů, nařízení nebo rozhodnutí vydaných jakýmkoliv státním orgánem, a to bez vlivu na odpovědnost týkající se provedené změny.
3. Služby zpracování souborů
Ke které službě zpracování souborů máte přístup, záleží na tom, který produkt NEXTIS  používáte.
Jestliže služba zpracování souborů zahrnuje záložní kopírování vašich souborů na servery používané společností NEXTIS , je to podmíněno tím, že soubory, které chcete nechat zálohovat, jsou uloženy lokálně na vašem počítači, že tyto soubory nejsou blokovány některou aplikací s výhradním přístupem, že v softwaru NEXTIS , který používáte, byla provedena správná konfigurace přenosu na servery používané společností NEXTIS  a že váš počítač je připojen k internetu. Musíte vždy sami zkontrolovat za pomocí aportovacích nástrojů software NEXTIS , že soubory byly přeneseny, že jsou uloženy na serverech používaných společností NEXTIS  a že jsou neporušené. Další požadavky mohou být uvedeny v uživatelské dokumentaci týkající se příslušného produktu NEXTIS .
Společnost NEXTIS  vytváří pravidelně záložní kopie těch vašich souborů, které byly přeneseny na servery společnosti NEXTIS  v souladu s výše uvedenými požadavky, a přijímá přiměřená opatření přispívající k ochraně těchto souborů před vniknutím za účelem zcizení a/nebo před okolnostmi, které by mohly vést ke zničení nebo kompromitování těchto souborů. Nicméně souhlasíte s tím, že společnost NEXTIS  není schopna chránit uložené soubory před všemi způsoby vniknutí a/nebo před všemi okolnostmi, které by mohly vést ke zničení nebo kompromitování vašich dat.
4. Použití a obsah elektronických služeb
Vaše používání elektronických služeb je podmíněno vaším plným přijetím odpovědnosti za informace, které jsou uloženy na serverech společnosti NEXTIS .
Uvědomujete si a akceptujete, že společnost NEXTIS  neurčuje, nemění ani neřídí součásti obsahu, které jsou uloženy a/nebo přenášeny prostřednictvím elektronických služeb. Vy nesete plnou odpovědnost za to, že obsah přenášený na servery NEXTIS  nebo na nich uložený neporušují následující ustanovení nebo legislativu platnou v jakémkoliv daném okamžiku, tedy trestní právo, marketingovou legislativu, legislativu duševního vlastnictví, legislativu elektronické komerce a legislativu ochrany dat.
Nemáte právo používat jakoukoliv část elektronických služeb k nezákonným nebo nepřípustným účelům. Nemáte kromě jiného právo ukládat nebo šířit informace ani jinak přispívat k šíření informací týkajících se aktivit, které jsou nezákonné.
Rovněž nemáte právo ukládat nebo šířit informace ani jinak přispívat k šíření informací a/nebo se zapojovat do aktivit, které mají za následek porušení vlastnických práv a/nebo práv duševního vlastnictví a/nebo práv na ochranu údajů kterýchkoliv třetích osob.
5. Právo odebrat informace nebo materiály
Při podezření, že elektronické služby jsou používány v rozporu s předchozí klauzulí, vyhrazuje si společnost NEXTIS  právo podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění kdykoliv odebrat nebo blokovat váš přístup nebo přístup jiných osob k vašim elektronickým službám a to bez vlivu na odpovědnost v souvislosti s uvedeným blokováním nebo odebráním. Jste povinni na požádání spolupracovat se společností NEXTIS  nebo se subjektem určeným společností NEXTIS  za účelem vyjasnění okolností, které jsou nezákonné a/nebo porušují tuto smlouvu, a za účelem předcházení takovým okolnostem.
6. Trvání práva k používání Elektronických služeb
Právo k používání Elektronických služeb má stejné trvání jako právo k používání softwaru, pro který jste získali licenci od společnosti NEXTIS .

BETA TESTOVÁNÍ

Kromě ostatních ustanovení této Smlouvy pro uživatele produktů společnosti NEXTIS  se ustanovení uvedená dále týkají vašeho testování beta verzí softwaru společnosti NEXTIS , pokud není konkrétně dohodnuto jinak. Nainstalujete-li beta verzi libovolného softwaru, předpokládá se, že jste přijali ustanovení uvedená níže.
1. Požadavky na systém
Společnost NEXTIS  neposkytuje hardware ve spojitosti s vaším beta testováním. Jakékoliv minimální požadavky týkající se vybavení, které se má použít k beta testování, mohou být uvedeny v nejnovější verzi informací ohledně beta testování.
2. Náklady
Nesete odpovědnost za všechny návratové náklady. Nemáte nárok na jakékoliv náhrady v souvislosti s beta testováním, ledaže by to bylo výslovně písemně dohodnuto v každém jednotlivém případě.
3. Testování a podávání zpráv
Testujete a podáváte zprávy v souladu s podrobnějšími pokyny vydávanými při příležitosti distribuce každé jednotlivé beta verze. Nad testováním a podáváním zpráv v souvislosti s beta verzemi, které vám společnost NEXTIS  zasílá, strávíte přiměřené množství času. 
Jestliže potřebujete podporu k softwaru v beta verzi, nemůžete použít normální službu podpory společnosti NEXTIS . Společnost NEXTIS  má povinnost zvážit vaše zprávy, ale nemá povinnost poskytovat vám jakoukoliv zpětnou vazbu.
4. Ukončení
Smlouva týkající se beta testování může být kdykoliv ukončena bez důvodu písemnou výpovědí z vaší strany nebo ze strany společnosti NEXTIS . Při ukončení smlouvy musíte z počítače vymazat všechno, co jste obdrželi od společnosti NEXTIS , a vrátit společnosti NEXTIS  všechny fyzické materiály, které jste od ní dostali (tím se zde mají na mysli média se softwarem a uživatelská dokumentace).

OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VŠECH PRODUKTŮ A SLUŽEB

1. Ochrana údajů
Společnost NEXTIS  je správcem dat o vašich osobních údajích, které jste zaregistrovali na našich webových stránkách a při aktivaci licencí. Společnost NEXTIS  bude osobní údaje zpracovávat pro administrativní účely a pro další potřeby vzájemného zákaznického vztahu, zde regulovaného našimi zákaznickými smlouvami s vámi, pro potřeby přípravy a distribuce uživatelských rad a relevantních novinek a nabídek produktů a služeb od společnosti NEXTIS  a/nebo relevantních spolupracujících partnerů. Společnost NEXTIS  registruje a analyzuje vaše používání softwaru NEXTIS  a příslušejícího softwaru nebo služeb, a to pro účely stanovení základny pro lepší a optimalizovanější informační služby pro vás. Taková registrace kromě jiného zahrnuje vaše licence, uživatelská čísla a využívání úložného prostoru na serverech.
Vy zodpovídáte za udržování svých osobních údajů v aktualizovaném stavu tím, že oznámíte společnosti NEXTIS  každou změnu.
Můžete si vyžádat přístup k informacím, které jsou o vás registrovány, a můžete požadovat, aby tyto informace byly aktualizovány a/nebo opraveny. V takovém případě byste měli kontaktovat správce údajů, kterým je společnost Nextis s.r.o
Společnost NEXTIS  sdělí vaše osobní údaje kterémukoliv ze svých subdodavatelů a/nebo převede osobní údaje mimo Českou republiku v rozsahu, který je nezbytný k dodržení této smlouvy s vámi nebo aby byla schopna nabídnout vám ty produkty a služby, které budete případně v daném okamžiku požadovat. Společnost NEXTIS  si vyhrazuje právo sdělit informace týkající se vás a vašeho používání produktů a služeb v rozsahu považovaném za nezbytný ve spojitosti se soudním řízením a/nebo ke splnění požadavků státních orgánů.
Vy jste správcem osobních údajů, které shromažďujete od jakékoliv třetí strany, přestože takové údaje jsou ukládány společností NEXTIS  nebo kýmkoliv, koho společnost NEXTIS  pověří prováděním takového ukládání. Zaručujete se, že při zpracovávání osobních údajů dodržíte všechny platné zákony týkající se ochrany údajů.
2. Svolení k přijímání elektronických zákaznických informací
Jako zákazníci společnosti NEXTIS  nám dáváte svolení k zasílání zákaznických informací, jako jsou uživatelské rady, aktualizační novinky, zprávy o společnosti NEXTIS , a také souvisejících produktů a služeb, o kterých společnost NEXTIS  předpokládá, že by vás mohly zajímat. Tím, že odešlete při registraci jako zákazník společnosti NEXTIS  svou e-mailovou adresu, souhlasíte s tím, že takové informace se posílají na e-mailovou adresu takto vámi předloženou nebo jinými elektronickými prostředky.
Můžete kdykoliv (také při uzavírání této smlouvy) informovat společnost NEXTIS  na adrese info@Nextis .cz, že si nepřejete takto komunikovat nebo že si přejete dostávat informace jiným způsobem.
3. Platební podmínky
Pokud není dohodnuto jinak, splatnost pohledávek společnosti NEXTIS  je 10 kalendářních dní po datu fakturace při uzavírání nové smlouvy a 30 kalendářních dní po datu fakturace při obnově stávajících smluv. Úrok z prodlení se počítá podle příslušného zákona o opožděných platbách na základě částky jsoucí v daném okamžiku po lhůtě splatnosti.
4. Neplnění smlouvy a sankce
Pokud podstatným způsobem nesplníte všechny povinnosti vůči společnosti NEXTIS  nebo jejich část, společnost NEXTIS  má právo ukončit platnost stávajících smluv kvůli jejich neplnění s okamžitým účinkem.  Podstatné neplnění smlouvy zahrnuje kromě jiného prodlení v placení na dobu překračující 30 dní a jakékoliv porušení omezení týkajících se vašeho práva na používání softwaru NEXTIS .
Při ukončení smlouvy kvůli neplnění nebo z jiného důvodu může společnost NEXTIS  vyžadovat, abyste vrátili všechny materiály, které jste od ní obdrželi (například software a uživatelskou dokumentaci) společnosti NEXTIS  nebo jejímu zástupci, a také abyste odstranili nebo odinstalovali všechny kopie softwaru.
Společnost NEXTIS  si vyhrazuje právo stíhat jakékoliv neplnění smlouvy prostřednictvím postihu podle občanského a/nebo trestního práva. Společnost NEXTIS  bude nárokovat odškodnění v souvislosti s jakýmikoliv výdaji a ztrátami vzniklými společnosti v důsledku neplnění smlouvy z vaší strany, tedy kromě jiného přiměřené výdaje na právní pomoc v souvislosti s právními kroky podniknutými pro stíhání nebo odškodnění při neplnění smlouvy.
5. Zřeknutí se odpovědnosti
S výjimkou v této smlouvě výslovně uvedeného, neposkytuje společnost NEXTIS   žádné další záruky, písemné ani ústní, ve vztahu k softwaru a službám poskytovaným podle této smlouvy a všechny ostatní záruky a podmínky (vyjádřené nebo předpokládané, statutární nebo jiné) jsou společností NEXTIS  zamítnuty do maximální míry povolené platnými zákony. Aniž je dotčena obecná platnost dříve uvedeného, společnost NEXTIS  nezaručuje, že softwarové produkty nebo služby společnosti NEXTIS  budou dosahovat zamýšlených výsledků ani že jejich provozování nebo používání softwaru, produktů nebo služeb bude nepřerušované a prosté závad.
Každá ze smluvních stran uznává a souhlasí s tím, že tato smlouva představuje úplné ujednání mezi stranami a že uzavřením této smlouvy se strany nebudou opírat o žádné tvrzení, interpretaci, záruku nebo ujednání, provedené ať už z nedbalosti nebo bez zlého úmyslu libovolnou osobou, ať už smluvní stranou této smlouvy nebo jinou, a nebudou mít žádné nápravné prostředky, pokud jde o takové tvrzení, interpretaci, záruku nebo ujednání, jiné než výslovně stanovené v této smlouvě.

ANI SPOLEČNOST NEXTIS , ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBO PRÁVNÍ ZÁSTUPCI NEMOHOU BÝT UČINĚNI ZODPOVĚDNÝMI ZA DÁLE UVEDENÉ SKUTEČNOSTI ZPŮSOBENÉ JIMI SAMÝMI NEBO TŘETÍ STRANOU VE SPOJITOSTI S POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ PRODUKTŮ NEXTIS , INFORMACÍ A/NEBO SLUŽEB POPISOVANÝCH V TÉTO SMLOUVĚ:
(I) PŘÍMÁ ZTRÁTA NEBO ŠKODA;
(II) NEPŘÍMÁ ZTRÁTA NEBO ŠKODA.
TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE APLIKUJE NEVÝLUČNĚ NA ZTRÁTU JAKÉHOKOLIV DRUHU INFORMACÍ, DAT APOD., ZTRÁTU OBCHODOVÁNÍ, ZTRÁTU ZISKU NEBO NA DALŠÍ EKONOMICKÉ NEBO JINÉ ZTRÁTY.
TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE APLIKUJE BEZ OHLEDU NA PŘÍČINY A DŮVODY (ZDE JAKÉKOLIV NÁSLEDKY ZÁVADY SYSTÉMU NEBO NOVÝCH VERZÍ) A TAKÉ ZAHRNUJE ZANEDBÁNÍ ZE STRANY SPOLEČNOSTI NEXTIS . TOTO ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI SE APLIKUJE I PŘESTO, ŽE SPOLEČNOST NEXTIS  NEBO JEJÍ DODAVATELÉ BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI ŠKOD A/NEBO ZTRÁT.
Pokud jde o produkty a služby (zde informace) od třetích stran, ke kterým obdržíte přístup prostřednictvím produktů a/nebo služeb od společnosti NEXTIS , musíte sami odhadnout, jaká ustanovení (zde ohledně odpovědnosti) se týkají daných produktů a/nebo služeb a takových třetích stran.
Společnost NEXTIS  nenese odpovědnost za jakékoliv změny v cenách nebo podmínkách produktů a služeb od třetí strany, se kterou jste uzavřeli separátní smlouvu, ani za jakékoliv ztráty, které jste utrpěli vy nebo někdo jiný ve spojitosti se změnami v rozsahu (zde přerušení) nebo v obsahu takových produktů nebo služeb.
Společnost NEXTIS  může zřídit odkazy na webové stránky třetích stran a usnadnit vám tak jejich nalezení. Společnost NEXTIS  nemá žádnou kontrolu nad současným ani budoucím obsahem odkazovaných webových stránek a/nebo nad jejich použitím. Akceptujete to, že společnost NEXTIS  nemůže nést odpovědnost za vaše použití nebo nemožnost použití jakýchkoliv odkazů na webové stránky třetích stran. Je na vás, abyste sami zhodnotili podmínky, které upravují webové stránky třetích stran a zásady, které upravují zpracování vašich osobních údajů jimi.
Za jakýchkoliv okolností nepřekročí celková odpovědnost společnosti NEXTIS  podle této smlouvy částku, kterou jste skutečně zaplatili za každý produkt nebo službu NEXTIS , na kterých je založena vaše pohledávka.
ODŠKODNÍTE SPOLEČNOST NEXTIS  A ZAJISTÍTE JEJÍ PLNÉ A EFEKTIVNÍ ZBAVENÍ ODPOVĚDNOSTI VŮČI VŠEM NÁKLADŮM, NÁROKŮM, ŠKODÁM, VÝDAJŮM, ZTRÁTÁM A FINANČNÍM ZÁVAZKŮM JAKÉKOLIV POVAHY (VČETNĚ PŘIMĚŘENÝCH PRÁVNÍCH POPLATKŮ) VZNIKLÝCH Z PŘÍSTUPU NEBO VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB NEXTIS , NEBO VE SPOJITOSTI S NÍM, NEBO NÁSLEDKEM NĚHO, A TO ZPŮSOBEM JINÝM, NEŽ ODPOVÍDÁ SMLUVNÍM PODMÍNKÁM TÉTO SMLOUVY, NEBO VAŠÍM PORUŠENÍM PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI NEXTIS  NEBO VAŠÍM  NEÚPLNÝM DODRŽENÍM SMLUVNÍCH PODMÍNEK TÉTO SMLOUVY VČETNĚ A NEVÝLUČNĚ VAŠÍ POVINNOSTI DRŽET V TAJNOSTI VŠECHNY DŮVĚRNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI NEXTIS .
Nic v této smlouvě neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvod nebo záměrné zkreslení údajů ani odpovědnost za smrt nebo zranění osob způsobené zanedbáním.
6. Vlastnická páva a práva  duševního vlastnictví
Společnost Nextis s.r.o. nebo její dodavatelé jsou držiteli vlastnických práv a autorských práv a ostatních práv duševního vlastnictví ohledně softwaru a služeb zahrnutých v této smlouvě.
Pokud není výslovně dohodnuto jinak, nemáte právo vyrábět kopie (kopírovat), distribuovat/přenášet, imitovat, měnit, upravovat a/nebo vyrábět odvozená díla od informací a/nebo ostatních materiálů nabídnutých vám společností NEXTIS , a to nezávisle na tom, zda jsou povahy elektronické nebo papírové. Toto zahrnuje, ale neomezuje se na loga, ochranné známky, grafickou úpravu, zvuky, obrázky a návrhy společnosti NEXTIS  nebo třetí strany.
Společnost NEXTIS  a její přidružené společnosti jsou držiteli všech vlastnických práv a práv duševního vlastnictví ke všem vašim návrhům na změny ve stávajících produktech a službách NEXTIS  a/nebo k návrhům na nové produkty nebo služby, a to nezávisle na formě nebo obsahu takových návrhů. Taková práva se přičítají společnosti NEXTIS  bezplatně, pokud není výslovně domluveno jinak písemnou formou v každém jednotlivém případě. Můžete požadovat jednání týkající se odměny, pokud je váš návrh značné důležitosti vzhledem k relevantnímu produktu nebo službě.
7. Povinnost zachování utajení
Máte povinnost zachovávat v tajnosti a bránit ostatním v získání přístupu nebo poznání informací týkajících se (i) softwaru, služeb a/nebo dokumentace, které obdržíte od společnosti NEXTIS , (ii) jakýchkoliv výsledků testů ve spojitosti s beta testováním (zde např. kromě jiného identifikované závady, chybové zprávy, navrhovaná vylepšení atd.), (iii) projektů rozvoje ze strany společnosti NEXTIS , o který jste se případně dověděli, (iv) veškeré komunikace mezi vámi a společností NEXTIS  a/nebo (v) jiných informací týkajících se aktivit společnosti NEXTIS , jejichž utajení je na základě prozíravého a loajálního zhodnocení nutné považovat za důležité v zájmu aktivit společnosti NEXTIS .
Povinnost zachování utajení odpovídající ustanovením uvedeným v předchozím odstavci musíte nařídit také svým zaměstnancům. Musíte se také zdržet využívání informací spadajících do rozsahu této klauzule i po skončení platnosti této smlouvy. Máte-li pochybnosti o tom, zda něco spadá do rozsahu povinnosti zachování utajení, předložíte tento problém společnosti NEXTIS  k jejímu rozhodnutí.
8. Subdodavatelé
Společnost NEXTIS  je oprávněna vyžívat subdodavatelů ve spojitosti s dodávkami svých produktů a služeb.
9. Postoupení
Nemáte právo přenášet nebo jakkoliv postoupit svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu společnosti NEXTIS .
Společnost NEXTIS  je oprávněna přenést nebo jinak postoupit svá práva nebo povinnosti podle této smlouvy třetí straně.
10. Rozhodující právo a soudní pravomoc
Jakýkoliv spor mezi vámi a společností NEXTIS  ve spojitosti s produkty a službami, které spadají do působnosti této uživatelské smlouvy, se bude řídit českým právem. Smluvní strany spadají do soudní pravomoci městského sudu v Ostravě v České republice. Nicméně tento výběr příslušnosti nebrání společnosti NEXTIS  žalobám ohledně jejího vlastnického práva nebo práva duševního vlastnictví (zde kromě jiného snaha o předběžné rozhodnutí) v jiných jurisdikcích a v souladu s postupy a pravidly, které se aplikují v dané lokalitě.
11. Změny a doplňky
Společnost NEXTIS  si vyhrazuje právo občas změnit ceny a neakceptované nabídky a také provádět menší doplňky ke smluvním podmínkám upravujícím používání produktů a služeb NEXTIS  a/nebo obsahu, rozsahu a metod doručování takových produktů a služeb při jejich doručování.
Podstatné doplňky smluvních podmínek upravujících používání produktů a služeb NEXTIS  a/nebo obsahu, rozsahu a metod doručování takových produktů a služeb při jejich doručování jsou pro vás závazné pouze tehdy, pokud tyto doplňky akceptujete, ledaže by se takové doplňky týkaly zcela nebo zčásti změn v právním rámci aplikovatelném na relevantní nebo odpovídající výrobky nebo služby třetích stran, nebo by se takové doplňky týkaly zcela nebo zčásti změn nebo přerušení výrobků nebo služeb třetích stran, ohledně kterých jste uzavřeli separátní smlouvu, nebo by se takové doplňky týkaly výrobků nebo služeb, které jsou bezplatné. Podstatné změny obsahu a/nebo rozsahu takových dodávaných služeb a produktů mohou mít za následek to, že tyto produkty a/nebo služby přestanou být dodávány. Vaše pokračující používání produktů a služeb a/nebo vaše neukončení Smlouvy o službách společnosti NEXTIS  včas před jejím automatickým obnovením se považuje za vaše přijetí oznámených doplňků.
Společnost NEXTIS  vám bude oznamovat změny a doplňky zmíněné výše takovým způsobem, který zvolí pro jednotlivé případy, s výjimkou změn a doplňků týkajících se produktů nebo služeb, které jsou bezplatné. Oznámení je považováno za provedené, když je odesláno nebo jinak komunikováno společností NEXTIS .
Je nutné uvést, že se mohou uplatňovat zvláštní smluvní podmínky kromě těch stanovených v této smlouvě.
12. Právo spotřebitele zrušit smlouvu
Kupujete-li software za sebe jako spotřebitel, (např. pro nepodnikatelské účely), máte právo zrušit smlouvu bez udání důvodu ve lhůtě sedmi pracovních dní, která začíná dnem, kdy jste daný software obdrželi, ZA PŘEDPOKLADU, ŽE:
1.smlouva byla uzavřena (i) mimo objekt společnosti NEXTIS  nebo některého prodejce uvažovaného softwaru nebo (ii) prostřednictvím komunikace na dálku (včetně například přes internet a telefonicky); a
2.DOSUD JSTE NEOTEVŘELI BALENÍ SOFTWARU.
Abyste mohli provést toto právo zrušení, musíte společnosti NEXTIS  předat písemné oznámení osobním doručením, poštou, faxem nebo e-mailem. Musíte vrátit všechny fyzické materiály, které jste obdrželi od společnosti NEXTIS  (včetně médií se softwarem, uživatelské dokumentace a obalů). Tento materiál vrátíte na vlastní náklady ve stejném počtu a stavu, v jakém vám byl doručen, společně s kopií vašeho oznámení o zrušení společnosti Nextis s.r.o. (Česká republika) nebo místní pobočce ve vaší zemi, kde byl software nakoupen. Pokud daný software nevrátíte, odečteme od vaší refundace všechny naše náklady spojené se získáváním tohoto softwaru od vás. Nehledě na ostatní ustanovení této smlouvy, při zrušení vašeho nákupu softwaru bude také zrušena jakákoliv smlouva se společností NEXTIS  a bude vám poskytnuta refundace. Všechny refundace v souladu s touto klauzulí budou poskytnuty ve lhůtě 30 dní počínající dnem, kdy bylo provedeno oznámení o zrušení.
13. Zahájení služeb
DOVOLUJETE SPOLEČNOSTI NEXTIS , ABY PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ ZAHÁJILA POSKYTOVÁNÍ VŠECH SLUŽEB, JAKMILE OBDRŽÍ VAŠI OBJEDNÁVKU. OBJEDNÁVÁTE-LI SOFTWARE ZA SEBE JAKO SPOTŘEBITEL, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZANIKAJÍ PRÁVA NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ, KTERÁ MUSÍTE ZRUŠIT BEZ UDÁNÍ DŮVODU VE VZTAHU K TAKOVÝM SLUŽBÁM. TOTO ZAHRNUJE, ALE NENÍ OMEZENO NA VNITROSTÁTNÍ LEGISLATIVU IMPLEMENTUJÍCÍ SMĚRNICI EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE V PŘÍPADĚ SMLUV UZAVŘENÝCH NA DÁLKU.

img